Специализирани кредити

Потребителски кредит за държавни и общински служители

ИНВЕСТБАНК отпуска потребителски кредити на физически лица, държавни служители, назначени по смисъла на Закона за държавния служител; общински служители, служители от съдебната система, по смисъла на Закона за съдебната власт, служители на МВР и МО по смисъла на Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ. С този кредит можете да покриете разходите си за текущи нужди.

Основни параметри на кредита:

Валута: Потребителски кредит се отпуска в лева, или равностойността в евро

Максимална сума:  до 30 000 лв. или равностойността в евро

Максимален срок на кредита: до 10 години, за служители със срочност (избираемост) на длъжността – максимален срок – до края на мандата.

Лихвен процент: Промоционална фиксирана годишна лихва  8,5%  /до 30.07.2014 г./

Лихвен процент за редовен дълг извън промоция: 9% годишна лихва.

ГПР  – 10,11% – при потребителски кредит с анюитетни равни месечни вноски и лихвен процент 8,50%, размер 5 000 лв., срок 7 години, такса за кандидатстване 20 лв., такса управление дължима еднократно върху разрешения размер на кредита 2,00%; общо дължима сума 6 855,42 лв. при месечна анюитетна вноска от 79,18 лв., месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 1 лв., включена в ГПР.

Начин на погасяване:  на равни месечни анюитетни вноски

Обезпечение:

За  кредити от 1 000 лв. до 5 000 лв. ( или равностойността им в евро):

- Учредяване в полза на банката на  залог върху бъдещо вземане по служебното правоотношение;

За кредити от 5 001 лв. до 10 000 лв. (или равностойността им в евро):

-Учредяване в полза на банката на залог върху бъдещо вземане по служебното правоотношение;

 За кредити от 10 001 лв. до 20 000 лв. (или равностойността им в евро)

-Поръчителство на едно физическо лице

-Учредяване в полза на банката на залог върху бъдещо вземане по служебното правоотношение

За кредити от 20 001 лв. до 30 000 лв. (или равностойността им в евро)

- Поръчителство на до две физически лица

- Учредяване в полза на банката на залог върху бъдещо вземане по служебното правоотношение

За кредитоискатели с постоянно трудово/служебно правоотношение над 6 месеца и доказан нетен доход над 1600 лв. се допуска обезпечението да е само залог на вземане и до 1 поръчител/солидарен длъжник за суми до 30 000 лв.

Такси и комисиони:

- Такса за разглеждане: 20 лв.

- Такса за управление, дължима еднократно:  2% върху разрешения размер на кредита

- Такса за предоговаряне: 20 евро

Кредит за лекарски и стоматологични практики – Медика “Инвест“

Цел – предоставяне на финансиране на лекари и стоматолози за  закупуване на помещения за медицинска практика, специализирани автомобили и текущи разходи, свързани с дейността

Максимален размер – до 100 000 евро, но не повече от 80% от стойността на обекта на покупка или СМР

Срок на издължаване – до 5 години

Лихвени условия – 10,5% за кредити в лева и 9,9% за кредити в евро